Podmienky súťaže

Pravidla soutěže "Vyhrajte pobyt v Hotelu Zlatý Kľúčik **** Nitra (SR)"

1. Pořadatel soutěže

Stavba schodů 888 s. r. o., IČO: 51737132 se sídlem Špitálska 2905, 945 01 Komárno zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Nitra, Oddíl: Sro, Vložka číslo: 45754 / N (Dále jen "organizátor" nebo "společnost Stavba schodů 888").

2. Termín konání soutěže

Soutěž s názvem "Vyhrajte pobyt v Hotelu Zlatý Kľúčik **** Nitra (SR)" (dále jen "soutěž") probíhá od 08.10.2019 (00:00:00) do 16. 10. 2019 (23:59:59 ) (dále jen "doba konání soutěže") na území České republiky a Slovenské republiky (dále jen "místo konání soutěže").

Výherci soutěže budou určeni a vylosováni podle principu uvedeného v bodě č. 4., 5. a 6. těchto pravidel soutěže.

3. Výhra v soutěži

Pobyt v Hotelu Zlatý Kľúčik **** Nitra, Slovensko. Délka pobytu 3 dny, 2 noci, pro 2 dospělé osoby s polopenzí a neomezeným wellness v termínu určeném pořadatelem, a podle informací uvedených na dárkovém poukazu.

4. Podmínky účasti v soutěži

Účast v soutěži je možná za předpokladu dodržení podmínek soutěže definovaných těmito pravidly soutěže.

Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba plně způsobilá k právním úkonům (osoby, které nemají plnou způsobilost k právním úkonům, se mohou zúčastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce) s adresou pro doručování na území České republiky (dále jen "soutěžící" nebo "účastník soutěže "), která v době konání soutěže vyplní soutěžní formulář a zašle fotografii svého sadrobetónového schodiště vyhotoveného firmou Stavba schodů 888 s. r. o .. Odesláním formuláře dává účastník soutěže souhlas ke zveřejnění fotografie, místa realizace, křestního jména a uvedeného hodnocení na webové stránce Pořadatele.

Platnou registrací se rozumí registrace, která obsahuje všechny požadované údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, obec realizace, celkové hodnocení firmy, políčko se souhlasem s pravidly této soutěže a se souhlasem se zpracováním osobních údajů, které musí zaškrtnout (dále jen "registrace"). Společnost Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout o pravosti a platnosti všech údajů v registrací. Registrace soutěžícího musí být platná v době, kdy se stane výhercem.

Každý soutěžící se může zapojit do soutěže pouze jednou.

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže, nebudou do soutěže zařazeny. Pokud je výhercem fyzická osoba, která není plně způsobilá k právním úkonům, po obeznámeni s výhrou na požádání poskytne pořadateli písemný souhlas svého zákonného zástupce s účastí v soutěži, v opačném případě ztrácí nárok na výhru.

5. Způsob výběru výherců

Soutěž má jedno soutěžní kolo, ve kterém bude náhodným výběrem vylosován výherce výhry. Do slosování budou zařazeni jen soutěžící, kteří splní podmínky účasti v soutěži ve smyslu bodu 4. těchto pravidel. Losování bude probíhat dne 16. 10. 2019. Pořadatel si vyhrazuje právo prodloužit soutěž a tím posunout termín losování, což je povinen zveřejnit na své webové stránce.

6. Kontaktování výherce a doručení výhry

Pořadatel informuje výherce o výhře telefonicky nebo e-mailem do tří dnů od vylosování. Výhra bude doručena e-mailem nebo poštou.

7. Společná ustanovení

K oznámení o výhře bude užito telefonní číslo, resp. e-mailová adresa, které výherce zadal při registraci do soutěže. Za správnost kontaktních údajů, jejichž prostřednictvím bude výherce informován o výhře, pořadatel neodpovídá.

Pokud se pořadateli nepodaří s výhercem telefonicky spojit ani při jednom ze tří pokusů v době od 8:00 hod. do 16:30 hod., během tří po sobě následujících pracovních dnů, resp. výherce na e-mail pořadatele relevantně neodpoví do tří pracovních dnů od jeho odeslání, výherce ztrácí nárok na výhru.

V případě, že se zjistí, že výherce nesplňuje podmínky účasti v soutěži podle těchto pravidel soutěže, propadá výhra pořadateli a pořadatel si vyhrazuje právo vylosovat náhradního výherce způsobem uvedeným v bodě 5. těchto pravidel.

Výherce není povinen výhru přijmout. Výherce může nárok na výhru převést na třetí osobu. Nepřevzaté výhry propadají ve prospěch pořadatele.

Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem doručení výhry výherci.

Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než tu, která mu bude předána. Vymáhání výhry soudní cestou je vyloučeno. Výhru nelze alternativně plnit v penězích.

Pořadatel neodpovídá za vlastnosti výhry, pokud nebude pro jednotlivé případy dohodnuto jinak.

9. Všeobecné podmínky

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je v plném rozsahu dodržovat.

Výhra je osvobozena od daně z příjmů do výše 350, - EUR za jednu výhru.

Pořadatel si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí souvisejícího s konáním soutěže.
Pořadatel si vyhrazuje právo přerušit nebo ukončit soutěž kdykoliv bez předchozího upozornění a bez uvedení důvodů. Tuto možnost pořadatel uplatní zejména tehdy, jestliže z technických důvodů (např. Viry v počítačovém systému, manipulace nebo chyby v hardwaru a / nebo softwaru) nebo z právních důvodů není možné zaručit řádný průběh soutěže. V případě, že by takové předčasné ukončení bylo zapříčiněno chováním soutěžícího může pořadatel od této osoby požadovat náhradu vzniklé škody.
Pořadatel je oprávněn kdykoliv a bez náhrady pozměnit nebo upravit pravidla soutěže. Pravidla mohou být ve zkrácené verzi komunikovány na propagačních materiálech v souvislosti se soutěží, avšak tato úplná pravidla jsou považována v rámci soutěže za jediná, úplná a konečná.
Pořadatel v žádné formě neodpovídá za přímé nebo nepřímé škody vyplývající z účasti na soutěži nebo z nedostupnosti internetového serveru, s výjimkou hrubé nedbalosti nebo úmyslného zavinění. Kromě toho pořadatel neodpovídá za jakoukoliv technickou poruchu, zejména selhání sítě, elektroniky nebo počítačů.
Pokud jsou některé ustanovení těchto pravidel soutěže neplatné nebo ztratí platnost, platnost ostatních ustanovení pravidel soutěže zůstává nedotčena. Neplatné ustanovení budou nahrazena takovým přiměřeným ustanovením, které nejvíce odpovídá smyslu původních neplatných ustanovení.
Tato pravidla soutěže se řídí platným právním řádem České republiky a jsou k dispozici na webové stránce pořadatele www.stavbaschodov.sk

Komárno 8. 10. 2019