Smlouva o zhotovení věci na zakázku
(Dále jen "Smlouva")


Zhotovitel:
Obchodní jméno: Stavba schodů 888 s. r. o.
Adresa: Špitálska 2905, 945 01 Komárno
IČO: 51737132
IČ DPH: SK2120774260
Zapsaná: V rejstříkového soudu Nitra, Oddíl: Sro, Vložka číslo: 4575
e-mail: info@stavbaschodov.sk

(Dále jen "zhotovitel")

a

Objednatel: uvedený v přiloženém objednávkovém formuláři
(Dále jen "objednatel")

(Objednatel a zhotovitel dále jen "strany" nebo jednotlivě i "smluvní strana"),

se dohodly na uzavření této smlouvy podle § 644 a násl. zákona č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku SR ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník")

Čl. I
Úvodní ustanovení

Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje pro objednatele zhotovit věc uvedenou v Čl. II této smlouvy a objednatel se zavazuje zhotoviteli za jeho provedení řádně a včas uhradit cenu dohodnutou v Čl. III této smlouvy.

Čl. II
Předmět smlouvy a místo plnění

Zhotovením věci se pro účely této smlouvy rozumí postavit sadrobetónové schodiště podle přiloženého návrhu v objednávkovém formuláři, který tvoří přílohu této smlouvy (dále jen "zhotovení schodiště").

Místo plnění: dle objednávkového formuláře, připojeného této smlouvy.

Čl. III
Cena za zhotovení věci na zakázku

Cena za zhotovení schodiště je smluvními stranami sjednána pevnou částkou (v EUR) dle obdržené cenové nabídky uvedené v objednávkovém formuláři, který je přílohou této smlouvy (dále jen "cena za schodiště").

V ceně za schodiště jsou obsaženy i všechny související náklady potřebné na řádné zhotovení schodiště a zajištění závazků zhotovitele vyplývajících z této smlouvy.

Výši ceny za schodiště lze změnit pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě.

Cena za schodiště bude objednatelem uhrazena postupně a to: záloha 50 % jako předfaktura z celkové ceny za schodiště před nástupem na stavbu, zbylá část ceny po řádném provedení a předání věci na základě předávacího protokolu. Při neoprávněném odstoupení od objednávky, záloha zůstává ve prospěch Zhotovitele.

Pokud v této smlouvě není uvedeno jinak, jakákoliv faktura vystavena dle této smlouvy bude splatná do 3 dnů od dne jejího doručení druhé straně, a to bankovním převodem na účet protistrany vystavující fakturu uvedený ve faktuře.

V případě prodlení s platbou podle této smlouvy, má oprávněná strana právo uplatnit si samostatnou fakturou zaplacení úroků z prodlení a to ve výši 0,05% z ceny za zhotovení schodiště z dlužné částky, za každý den až do splnění závazku.

Čl. IV
Doba realizace

Zhotovitel je povinen začít s prováděním zhotovení schodiště v dohodnutý den podle e-mailové komunikace a je povinen zhotovit věc v rozsahu podle Čl. II této smlouvy řádně a včas provést a předat. Zhotovitel si vyhrazuje právo na poskytnutí náhradního data zhotovení v případě, že nastanou nepředvídané skutečnosti, které zamezí začít s výstavbou včas.

Zhotovitel má právo na posunutí termínů stanovených v této smlouvě, z důvodu výskytu vyšší moci a z důvodu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti, pokud v důsledku prodlení nemůže zhotovitel zhotovovat schodiště nebo jeho část.

Vyšší moc se nevztahuje na povinnost smluvních stran plnit peněžité závazky vyplývající z této smlouvy.


Čl. V
Pokyny objednatele a záruční doba

1. Zhotovitel se zavazuje provádět zhotovení věci v souladu s pokyny objednatele.

V případě nevhodného pokynu, zhotovitel bez zbytečného odkladu upozorní objednatele o důsledcích provedení tohoto pokynu. Pokud přes upozornění na nevhodnost pokynu objednatel trvá na jeho použití, zhotovitel neodpovídá za vady.

3. Zhotovitel odpovídá za vady, škody, nebo jakékoliv zhoršení věci až do jeho převzetí objednatelem na základě podepsaného předávacího protokolu včetně škod nebo ztrát způsobených vlastními pracovníky zhotovitele a / nebo pracovníky subdodavatelů nebo třetími osobami, za kterých odpovídá zhotovitel.

4. Zhotovitel poskytuje záruku na jakost zhotoveného schodiště a odpovídá tak za to, že schodiště má v době podpisu předávacího protokolu a během trvání záruční doby vlastnosti dohodnuté v této smlouvě, bylo zhotoveno v souladu s příslušnými právními předpisy, technickými normami a nemá jakékoliv vady.  Záruka na interiérové schodiště je 30 let, záruka na exteriérové schodiště 15 let.

5. Záruční doba začíná běžet od odstranění poslední vady nebo nedodělky potvrzeného v podepsaném předávacím protokolu nebo podpisem předávacího protokolu, pokud schodiště nemá žádné vady nebo nedodělky.

Zhotovitel neodpovídá za vady věci, které vznikly jí nesprávným užíváním, nebo nedodržením předepsaných podmínek ve smyslu záručních podmínek stanovených zhotovitelem (uvedené platí pouze v případě, že byl objednatel řádně o podmínkách informován). Vrtání, sekání, řezání do schodiště a další zásahy do konstrukce je možné provádět pouze na základě písemného souhlasu zhotovitele. Za vady vzniklé takovým řízením, bez souhlasu zhotovitele je odpovědný objednatel a na schodiště, které bylo předmětem zásahu se záruka nebude vztahovat.

Čl. VI
Práva a povinnosti smluvních stran

Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění a odbornou způsobilost potřebnou pro výkon všech činností, které jsou předmětem této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje zajistit během celého průběhu zhotovení věci vše potřebné materiální, odborné, technické a organizační zabezpečení.
Zhotovením věci může zhotovitel pověřit osobu v obchodním vztahu nebo v pracovním poměru se zhotovitelem nebo ve vztahu obdobném pracovnímu poměru (dále jen "Zaměstnanec").
Zhotovitel si vyhrazuje právo uvést čas (hodinu) začátku výstavby v dohodnutém termínu, který oznámí objednateli.
Objednatel prohlašuje, že má v zájmu za zhotovenou věc zaplatit, a že disponuje dostatečnými finančními kapacitami, které jsou nezbytné pro řádné a včasné plnění svých závazků podle této smlouvy a zavazuje se vynaložit veškeré úsilí, které lze od něho rozumně požadovat, aby jeho platební disciplína v průběhu plnění této smlouvy nebyla ohrožena.
Objednatel se vedle jiných závazcích stanovených v této smlouvě zavazuje:
- být přítomen resp. zmocněná osoba v místě realizace před zahájením a po ukončení výstavby, aby bylo možné podepsat dohodnuto dokumenty a řádně předat zhotovenou věc, zhotovitel si vyhrazuje právo uvést čas (hodinu) začátku výstavby, který oznámí objednateli,
- poskytnout zhotoviteli právo na přístup a užívání všech potřebných částí staveniště počascelého průběhu zhotovování věci jakož i za účelem odstranění vad věci, na které se zhotovitel zavázal v předávacím protokolu. Objednatel poskytne zhotoviteli místo na práci jen v prostorách, které jsou výhradně v jeho vlastnictví,
- pořídit přívod elektrické energie (napětí 220 V), vodu a zajistit kompletní připravenost prostoru výstavby podle výkresu tak, aby zhotoviteli bylo umožněno řádně a včas provést výstavbu: odstraněny staré schodiště (pokud nebylo dohodnuto odstraňování naší firmou - písemnou formou) připravený strop - otvor ve stropní desce, stěny. Pokud zhotovitel v případě nepřipravenosti nemůže řádně provést výstavbu, není v prodlení a za zbytečný výjezd bude fakturovat samostatnou fakturou částku 500 €, kterou se objednatel zavazuje zaplatit. Za zbytečný výjezd se považuje také situace, kdy objednatel změní požadavky (je nutné předělat původní plán) a může se stát, že vzhledem ke změně nemá zhotovitel s sebou dostatek materiálu a nemůže řádně a včas uskutečnit výstavbu - taktéž zhotovitel není v prodlení. Pokud zhotovitel nemůže z důvodu pozdního umožnění přístupu na stavbu začít s realizací, vyhrazuje si právo účtovat za prostoj 150 € / h.
- zajistit prostor tak, aby se předešlo poškození či zaprášení předmětů (nábytek, podlaha další předměty) a zajistit prostor stavby, tak aby se zamezilo poškození věci vodou, deštěm. Za případné škody zhotovitel neodpovídá.

Čl. VII
Předání a převzetí věci

Zhotovitel splní povinnost provést věc, pokud ji řádně zhotoví, ukončí a předá objednateli a splní ostatní povinnosti, které na sebe převzal touto smlouvou.
Řádným zhotovením a ukončením věci se rozumí takový stav, ve kterém má věc všechny vlastnosti vyplývající ze smlouvy a příslušných dokumentů či jinými normami, které jsou nezbytné pro jeho provozování, a je bez jakýchkoliv vad a nedodělků.
Řádným předáním věci se rozumí předání a převzetí věci objednateli spolu se všemi dokumenty vztahujícími se na věc objednateli, co bude potvrzovat podpis předávacího protokolu. Předávací protokol bude podepsán zhotovitelem (resp. Zástupcem zhotovitele) a objednatelem. Objednatel probere schodiště postavené v kvalitativní třídě 1, s tolerancí rozdílu výšky 0,6cm / schod.
Schodiště je předány ve stavu, kdy ode dne předání věci je třeba ponechat dřevěné podpěry 10 dní. Odstranění podpěr zhotovitel neprovádí, pouze v případě, pokud by bylo dohodnuto jinak.

Po odstranění podpěr, mohou v zadní části vyčnívat sádrové desky, což se nepovažuje za nedostatek a nemůže to být důvod reklamace. Tyto části desek je třeba odříznout odlamovacím nožíkem (jako při sádrokartonových deskách), což si nevyžaduje odbornou zručnost a proto se dodavatel kvůli této úpravě na stavbu nevrací a nezabývá ní.


Čl. VIII
Odpovědnost za vady věci

Záruční doba začíná běžet od odstranění poslední vady nebo nedodělky potvrzeného v podepsaném předávacím protokolu nebo podpisem předávacího protokolu, pokud věc nemá žádné vady nebo nedodělky.

Nároky objednavatele z odpovědnosti za vady zanikají, pokud si je neuplatnil během plynutí záruční doby

Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, po oznámení objednatelem, a to opravou vadné části věci, nebo výměnou za novou v případě neodstranitelné vady nebo dodáním chybějící části věci.

Veškeré náklady v souvislosti s odstraňováním vad věci nese zhotovitel.

Zhotovitel je vlastníkem stavebního materiálu a zařízení potřebných pro zhotovení věci až do jejich pevného zabudování do stavby, která bude výsledkem.

Zhotovitel písemně seznámí objednatele o čase, kdy bude věc, resp. části věci možné poprvé použít. Zhotovitel neodpovídá za škody způsobené předčasným použitím.


Čl. IX
Odstoupení od smlouvy

Pokud zhotovitel poruší ustanovení této smlouvy podstatným způsobem, může objednatel od této smlouvy odstoupit. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje:

zhotovitel je v prodlení se splněním kteréhokoli svého závazku podle této smlouvy o více než 30 dní, pokud se strany nedohodnou na delší lhůtě v konkrétním případě prodlení zhotovitele,

zhotovitel nepostupuje v souladu s dohodnutým návrhem a příslušnými právními předpisy nebo nesplní pokyny dané objednatelem.

Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy také v případě:

jestliže zhotovitel neodstraní během provádění vady zjištěné objednatelem, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně objednatelem,

jestliže zhotovitel bezdůvodně přeruší provádění zhotovování věci,

pokud je zhotovitel v prodlení s finálním předáním věci po dobu delší než 30 dní,

přes písemnou výzvu objednatele zhotovitel provádí věc s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy, případně pokyny objednatele a v rozporu se zájmy objednatele.

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy:

- nemá-li Objednavatel připravenou stavbu k realizaci alespoň den před datem realizace s povinností oznámit to Zhotoviteli

- pokud je objednatel v prodlení s platbou ceny za zhotovení věci o více než 14 dní od lhůty splatnosti faktury

- pokud se prohlášení o finanční připravenosti objednatele plnit své závazky podle této smlouvy ukáže jako nepravdivé,

- pokud ze strany objednatele nebudou splněny závazky ve formě nezaplacení záloh


Čl. X
Závěrečná ustanovení

Tato smlouva nabývá platnosti v době vyjádření souhlasu objednavatele se smluvními podmínkami a odesláním objednávkového formuláře zhotoviteli a následným písemným potvrzením e-mailem ze strany zhotovitele. Smluvní strany se zavazují, že při plnění závazků vyplývajících z této smlouvy při realizaci stavby budou vzájemně spolupracovat.

Smluvní strany se dohodly, že závazky z této smlouvy přecházejí i na jejich právní nástupce.

Tato smlouva může být upravována a doplňována pouze očíslovanými a datovanými písemnými dodatky schválenými oběma smluvními stranami.

Vztahy mezi stranami neupravené touto smlouvou se řídí právním řádem platným v SR. Pro všechna práva a povinnosti neupravené touto smlouvou platí ustanovení právního řádu platného v SR.

Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu pozorně přečetly, jejímu obsahu porozuměli a tato představuje jejich skutečnou vůli zbavenou jakýchkoli omylů. Své projevy vůle obsažené v této smlouvě považují strany za určité a srozumitelné, vyjádřené ne v tísni, a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek. Stranám není známa žádná okolnost, která by způsobovala neplatnost některého z ustanovení této smlouvy.

Nedílnou součástí této smlouvy je: Objednávkový formulář